Ny regjering anbefales snarlig handling og tilleggsbevilgning til rassikring av fylkesvegene

Nasjonal Rassikringsgruppe er glad for at ny regjeringsplattform er tydelig på at det nå skal utarbeides en gjennomføringsplan for skredsikring på riks- og fylkesveger, sammen med fylkeskommunene.

Det er også et stort behov for en opptrappingsplan for rassikring, spesielt for fylkesvegene i en tilleggsproposisjon for Statsbudsjettet for 2022.

Store nedbørsmengder førte denne uken til jordras og flom flere steder på Vestlandet. Fylkesveger ble stengt og innestengte beboere måtte fraktes forbi rasområdet i båt. Vi frykter at ekstremnedbør og mer ustabilt klima med en vinter i anmarsj vil medføre mange flere ras fremover, sier leder av Nasjonal rassikringsgruppe, Jenny Følling.

Et av Nasjonal rassikringsgruppes aller viktigste budskap til myndighetene har over mange år vært at det må lages en helhetlig forpliktende nasjonal plan for rassikring av riks- og fylkesvegene.

Stortinget har bestemt at Regjeringen skal utarbeide en nasjonal gjennomføringsplan for skredsikring av alle riksveger og fylkesveger med høy og middels skredfaktor. Dette er vi svært glade for er stadfestet i Hurdalsplattformen til den nye Regjeringen. Dette svært viktige arbeidet vil Nasjonal rassikringsgruppe svært gjerne delta i og være en ressurs for.

En gjennomføringsplan må også finansieres og det må kraftig lut til for å svare på et behov som er på over 70 milliarder kroner. Nasjonal Rassikringsgruppe ber derfor vår nye regjering nå om en kraftig opptrapping av midlene for 2022, spesielt til rassikring av fylkesvegene i neste års statsbudsjett. Midlene må tildeles rasfylkene etter registrerte rassikringsbehov.

Vi ser fram til å hilse på våre nye statsråder og stortingsrepresentanter og legge fram våre budskap. I første omgang til ny samferdselsminister, kommunalminister, samt i budsjetthøringene på Stortinget.