Viktig gjennombrudd for rassikring i ny Nasjonal transportplan

Nasjonal Rassikringsgruppe jubler for at Stortinget nå enstemmig har vedtatt en Nasjonal transportplan som ber Regjeringen sørge for å få utarbeidet en gjennomføringsplan for skredsikring av riks- og fylkesveger.

«Dette er stort gjennombrudd for det viktige arbeidet for å sikre våre veger mot livsfare og våre transporter for uforutsigbarhet», sier leder av Nasjonal rassikringsgruppe, Jenny Følling. Vi vil takke partiene på Stortinget som har sikret flertall for en så viktig sak.

Et av Nasjonal rassikringsgruppes viktigste budskap til myndighetene har over mange år vært at det må lages en helhetlig forpliktende nasjonal plan for rassikring av riks- og fylkesvegene. Endelig har akkurat dette blitt bestilt.

Stortinget har gjennom dagens vedtatte NTP bestemt at Regjeringen skal ta initiativ til at det sammen med fylkeskommunene utarbeides en nasjonal gjennomføringsplan for skredsikring av alle riksveger og fylkesveger med høy og middels skredfaktor.

En gjennomføringsplan må finansieres, men sikringsbehovet er allerede godt kjent. Rassikringsbehovet nasjonalt er på langt over 70 milliarder kroner, hvorav halvparten trengs for å sikre de farligste skredpunktene på fylkesvegnettet.

Nasjonal Rassikringsgruppe ber derfor allerede nå om en kraftig opptrapping av midlene til rassikring av fylkesvegene i neste års statsbudsjett. Midlene må tildeles rasfylkene etter registrerte rassikringsbehov, avslutter Følling.

Hvorfor rassikring er så viktig

Skredfare skaper redsel og usikkerhet. Ras tar liv og skader folk. Sikker veg skal være ei prioritert oppgave, ikke ekstraservice. Næringsliv og offentlig og privat tjenesteyting er avhengig av god regularitet. Stengning av veg på grunn av rasfare er kostbart, skaper usikkerhet og lager en uforutsigbar hverdag. Klimaendringene øker kompleksiteten.

Nasjonal rassikringsgruppe representerer de sju mest rasutsatte fylkene Vestland, Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, Innlandet, Trøndelag og Rogaland.