Teknologiske
muligheter

Nå skal det lages et eget innovasjonsprogram for utvikling av nye sikringsløsninger. Nasjonal rassikringsgruppe ønsker å belyse hvordan teknologien kan gi oss raskere sikring, mer bærekraftig sikring og smartere sikring. Og, ikke minst: Hvordan kan Norge mer sikring for pengene.

Forebyggende skredkontroll

Aktiv bruk av eksisterende- og muliggjørende teknologier innen rassikring – vil redusere kostnadene og bedre sikkerheten langs veiene.

Det finnes alternativer til de mer tradisjonelle formene for skred- og rassikring, som tuneller, skredoverbygg, snøskjermer og steinspranggjerder. Tidligere har det eneste alternativet vært å stenge veier når snøskredfaren har vært for stor i usikrede områder. Forebyggende skredkontroll – der man under kontrollerte former utlyser snøskred i skredutsatte områder, har vært en suksess i flere år. Nye spennende løsninger er under arbeid.

Våre liv kan ikke være avhengig av hvem som eier vegen.

Teknologiske muligheter

Det er grunn til å være optimistisk med tanke på hva eksisterende og muliggjørende teknologier kan gjøre for sikkerheten på veiene. Spesielt langs områder der inngripende og kostbare tiltak vanskelig lar seg gjennomføre. Flere offentlige og private aktører jobber i dag med løsninger som kan detektere pågående skred – og varsle myndigheter og trafikanter. Med dagens teknologi jobbes det med løsninger for å automatisk stenge bommer inn mot skredområder dersom radarovervåkning oppdager bevegelser i fjellet, samt varsle trafikanter i tuneller og langs veier i området.

Muliggjørende teknologi

Håpet er at fremtidige og muliggjørende teknologier skal gi oss stadig bedre og tryggere løsninger på skredproblematikken. Ikke minst vil det spare samfunnet for mer kostnadskrevende og tradisjonelle tiltak. Dette avhenger av at samarbeidet mellom teknologiske miljøer og offentlige myndigheter er på plass. Ikke minst avhenger det av at finansieringen er tilstrekkelig.

Sikre flere skredpunkter

Nasjonal rassikringsgruppe er opptatt av man tar i bruk ny teknologi der det er mulig og at man må ta høyde for at drift av Forebyggende skredkontroll må være en del av den alternative investeringen. Gruppen ser derfor med stor interesse på det arbeidet som pågår i Troms, hvor Fylkestinget har vedtatt at alternativ skredsikring skal utredes før igangsetting av større og faste skredsikringstiltak. Kostnadseffektive sikringsmetoder som forebyggende skredkontroll og varslingsanlegg gir mulighet for å sikre flere skredpunkter til en betydelig lavere kostnad i hele landet.

Fakta om forebyggende snøskredkontroll

Forebyggende snøskredkontroll er en fellesbetegnelse på alle metoder hvor man aktivt foretar seg noe for å utløse snøskred preventivt. Det kan for eksempel innebære DaisyBell-operasjoner fra helikopter, radarovervåkning og varsling som stenger veg ved bevegelse i fjellet, eller andre teknologier som sprenger ut forebyggende.

I Norge vi gode erfaringer med blant annet DaisyBell-operasjoner fra helikopter, Wyssens skredtårn og Gazzexs snø-kanoner.

Wyssens skredtårn

Les om teknologien via denne linken

Se Innlandet fylkeskommunes video fra fylkesveg 51 Tyin-Årdal med skredutløsning fra skredtårn i januar 2021 her.

DaisyBell

Denne videoen forklarer hvordan Daisybell-teknologien fungerer.

Les mer på hjemmesiden til Troms og Finnmark fylkeskommune.

Gazzex
Snø-kanoner

Her en link til en video fra Statens Vegvesen fra Skillefjord i Troms og Finnmark som forklarer teknologien i praksis. Demp lyden om frisk språkbruk sjenerer.

Rapport om snøskredkontroll fra Statens Vegvesen

Statens vegvesens har laget en oppsummeringsrapport over erfaringer med forebyggende snøskredkontroll. Hovedmålsetningen med arbeidet har vært å innhente vegvesenets erfaringer med bruk av ulike metoder av dette, og å komme med anbefalinger for videre bruk av metodene. Les rapporten her.

Teknologi/
Videolinker