Nasjonal transportplan ​ 2025 – 2036

Hvordan kan skred- og rassikring bidra til å nå målene i Nasjonal transportplan?

Mer for pengene | Effektiv bruk av ny teknologi | Bidra til oppfyllelse av Norges av klima-og miljømål | Nullvisjon for drepte og hardt skadde | Enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet

Les innlegget rasgruppa holdt på årskonferansen til Fjordvegen Rv 13:

Randi W. Frisvoll med krav til ny NTP

Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050

Mer for pengene
Firefly woman in front of a road, inside a red circle, facing away 46550
 • Det er i 2024 et kartlagt rassikringsbehov i Norge på 96 mrd. kroner. Her er 61 mrd. tilknyttet fylkesvegene og 35 mrd. kroner tilknyttet riksvegene. Sikringen går alt for sakte, og det er nødvendig med en kraftig opptrappingsplan. 

 • Sikring vil alltid være billig sett opp mot hva en uønsket hendelse vil koste, men ofte har også bare den trusselen rasfare gir en høy kostnad for både lokalsamfunn og næringsliv.

 • For å imøtekomme det enorme behovet, må en ta i bruk alternative tiltak der dette er mulig. Disse sørger for mye sikkerhet og forutsigbarhet for pengene. Slike tiltak kan være skredkontrollanlegg og varslingssystemer. 
Effektiv bruk av ny teknologi
Firefly animated picture in round orange circle. Person caucasian woman waving with ipad, seen from
 • Det haster med å få bedre sikring der både skoleveger og næringsveger utsatt for ras- og skredfare skaper berettiget frykt, uforutsigbarhet og vanskelige konkurranseforhold. Flere steder kan alternativ sikring som eksempelvis skredkontrollanlegg og varslingssystemer være en effektiv og god løsning.

 • Teknologien finnes og er tilgjengelig, men det er nødvendig med en incentivordning slik at vegeierne faktisk tar den i bruk. Bruk av slik teknologi der det er mulig, kan i tillegg spare samfunnet for store kostnader.

 • Det bør opprettes et innovasjonsprogram for å sikre videre utvikling og enda bedre løsninger som i større grad dekker spennet av naturfarer. Stortinget har vedtatt en incentivordning og et innovasjonsprogram, men Regjeringen har ikke levert på dette foreløpig.  
Bidra til oppfyllelse av Norges av klima-og miljømål
Firefly man inside a green circle, with some green environment, cartoonish, arctic. faced away from
 • Behovet for rassikring er ikke et problem som vil gå over av seg selv. Tvert om tyder alt på at problemene heller vil tilta som følge av klimaendringene med mer nedbør og ekstremvær. Skredsikring er klimatilpasning i praksis. 

 • I takt med økt behov for sikring, gir hensynet til klima og miljø grunn til å tenke alternativ sikring der det er mulig da sikring med tunnelbygging er utfordrende med tanke på klima- og miljø, særlig knyttet opp mot massehåndtering. 

 • Alternativ ras-, og skredsikring er en fleksibel løsning som også gir langt mindre inngrep i naturen, bedrer sikkerhet på allerede eksisterende infrastruktur (behovet for ytteligere inngrep reduseres), og sikringstiltakene kan enkelt erstattes/fjernes dersom sikringsbehovet frafaller/annen sikring etableres. 
Nullvisjon for drepte og hardt skadde
Firefly white man inside a teal circle, using safety belt, cartoonish, arctic. faced away from viewe
 • I Norge lever mange i frykt for å sende ungene sine til barnehage og skole eller selv pendle forbi rasutsatte vegstrekninger. Bedrifter opplever uforutsigbare leveranser og store verditap som følge av langtidsstengte veger, og dette gir rekrutteringsproblemer og tapt verdiskaping.

 • Skred og ras fyller hele spekteret av negative konsekvenser, fra en enkel forsinkelse som følge av stengt veg, til enkle materielle skader, til å ta liv og ødelagte lokalsamfunn, der over 1000 mennesker har mistet livet i ulykker siden 1900 (Norges Geologiske Undersøkelser, NGU).

 • Rassikring er et sentralt virkemiddel for å forbedre trafikksikkerhet og bidra til nullvisjonen gjennom infrastruktur som fjerner farer, gjennom forebygging av hendelser, varslingssystemer, overvåking og økt kunnskap. 
Enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet
Firefly white adult woman inside a purple circle, cartoonish, close up, sitting in a car, diffuse an
 • Effektive og trygge veger er en forutsetning for positiv samfunnsutvikling og for næringslivets konkurranseevne og mulighet til verdiskaping. 
 • Manglende sikring koster samfunn og næringsliv enorme summer i tapte vareverdier, i lange omkjøringer, i generelt i tapte muligheter og verdiskaping. Dette kommer i tillegg til tap av liv, til de materielle kostnadene, og den emosjonelle kostnaden det er å leve med usikkerheten og redselen slik fare medfører.
 • Skredproblematikk treffer bredt og sikringstiltak utgjør ofte den store forskjellen for enkeltpersoner, for familier, for bedrifter, for hele samfunn. Skredsikring er samfunnssikkerhet, viktig for beredskap, det er tiltak for grunnleggende forutsigbarhet som andre ellers tar for gitt, men det er også tiltak som kan danne grunnlag for optimisme og positiv utvikling. 

Skal Norge nå Nasjonal transportplans målsetting om «Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050», er en satsing på skredsikring en forutsetning. Skredsikring treffer alle delmålene og må være en prioritet.