Rassikring trygger
liv og næringsliv

Nasjonal rassikringsgruppe jobber målrettet for å gjøre det tryggere å ferdes på riks- og fylkesvegene i Norge. Vårt mandat er å sette rassikringsproblematikken på den politiske dagsorden, og øke midlene som brukes til rassikringstiltak. Vi ønsker en raskere gjennomføring av sikringen, og at teknologi og alternative løsninger kan gjøre Norge tryggere på en mer kostnadseffektiv og bærekraftig måte.

Til det beste for nærings- og samfunnsutvikling i landet vårt.

Bilde: Trond Jøran Nilsen

Fakta om et skredutsatt Norge

Med dagens statlige finansieringstakt vil det ta oss nærmere 50 år å sikre de farligste strekningene på riks- og fylkesvegnettet. Det kartlagte skredsikringsbehovet har vokst fra 50 milliarder kroner i 2015 til over 70 milliarder i 2019. Med en slik kostnadsutvikling kan vi stipulere at dagens behov for skredsikring er på mellom 80-90 milliarder kroner for såkalt fullsikring av skredpunktene med tunnel eller skredoverbygg.

Frykten og utryggheten

I Norge lever mange i frykt for å sende ungene til barnehage og skole langs rasutsatte vegstrekninger. I frykt for å pendle forbi rasområder. Sikker veg skal være en prioritert oppgave – ikke en ekstraservice.

Klimaendringene med mildere temperaturer, mer nedbør og ekstremvær bidrar til større rasfare og usikkerhet for befolkningen. Bedrifter opplever uforutsigbare leveranser og store verditap som følge av langtidsstengte veger på grunn av ras eller fare for ras. Det er mindre attraktivt å etablere nye bedrifter på steder som er avhengige av vegstrekninger som er rasutsatte – selv om lokaliseringen ellers er veldig god. Rekruttering av arbeidskraft til etablerte bedrifter i rasutsatte områder er mer utfordrende enn ellers i landet. Vi har ikke råd til å la være å sørge for at vi har sikre og framkommelige veger i Norge. Vi har ikke råd til å miste noen.

Vi er til stede på Arendalsuka 2024

Nasjonal rassikringsgruppe er til stede 
under Arendalsuka 2024. Les mer her.

Teknologi, måloppnåelse og innsparingspotensial

Rassikringsbehovet i Norge er nå så underfinansiert og enormt at en finansiell opptrappingsplan må på plass raskt. Nasjonal rassikringsgruppe ønsker derfor å belyse hvordan teknologiske muligheter og alternative sikringsmetoder – hvor det er egnet – kan gi oss raskere måloppnåelse og mer sikring for pengene.