Ingen vilje til ekstra satsing på skredsikring

Regjeringen mangler 672 millioner kroner på å oppfylle Nasjonal transportplan på skredsikring. Nasjonal rassikringsgruppe savner en helhetlig plan for sikring av vegnettet i Norge mot naturfare.

En samlet oversikt som er blitt utarbeidet i forbindelse med revidering av Nasjonal transportplan, viser kostnadsanslag på skredsikring av vegnettet på over 47 milliarder kroner. Likevel velger regjeringen å la være å oppfylle rammene på skredsikring i gjeldende NTP.

På tross av en økning i tilskudd til skredsikring av fylkesveger, oppfylles gjeldende NTP bare med 89,5% på riksveger og 91,3 % på fylkesveger i 4-årsperioden. Det mangler 672 millioner kroner, noe som er et dårlig signal å sende i det vi går inn i sesongen når skredhendelser er vanlige i nyhetsbildet.

Nasjonal rassikringsgruppe savner en helhetlig plan for sikring av vegnettet i Norge mot naturfare. En slik plan bør innarbeides i kommende NTP og gjennomføres i løpet av en 12-årsperiode. Dette budsjettframlegget tyder ikke på at regjeringen har noen ambisjoner om det, dessverre.