Nasjonal Rassikringsgruppe krever at rammen til rassikring må tredobles

Nasjonal rassikringsgruppe har denne uken vært på befaring i Troms og fått sett på skredutsatte strekninger og møtt personer som har fortalt om hvordan manglende rassikring av vegnettet utgjør en fare for liv og helse.
Nasjonal rassikringsgruppe, Mefjorden på Senja

Stengte veger på grunn av fare for skred utgjør også en svært begrensende faktor for utvikling av næringslivet. Skredfaren skaper stor usikkerhet og uforutsigbarhet. En ny rapport om forsinkelser på veg, fra Menon Economics (www.menon.no), estimerer verditapet fra blant annet stengt veg til opp mot kr 20 millioner årlig bare for sjømatnæringen i Nord-Norge.

Behovet for skredsikring av riks- og fylkesvegene er enormt. Det er kartlagt et behov på over 70 milliarder i hele landet. Finansieringstakten er i dag alt for lav og holder på ingen måte tritt med utfordringene. «Nasjonal rassikringsgruppe vil derfor gjenta og forsterke vårt krav om at dagens rammer må tredobles. Det må til for at vi kan fjerne de mest kritiske raspunktene i løpet av planperioden for Nasjonal transportplan 2022- 33», sier leder for nasjonal rassikringsgruppe, Jenny Følling.

Nasjonal rassikringsgruppe ser også et sterkt behov for at det også i fremtiden utarbeides sammenliknbare registreringer av skred på veg i alle fylker der det er aktuelt. Vi trenger en nasjonal oversikt over det totale skredsikringsbehovet på fylkesveier og riksveier.

I dag er det uklart hvem som har ansvaret for å koordinere dette arbeidet, etter at Statens Vegvesen ble splittet opp. Vi vil derfor be Samferdselsdepartementet om å ta et koordinerende ansvar for å få bestilt en oppdatert skredsikringsbehovsrapport fra riks- og fylkesveg for ferdigstilling i 2023, og vil be om et møte med Samferdselsdepartementet om dette.

Framover vil nasjonal rassikringsgruppe arbeide inn mot fylkeskommunene, Regjering og Storting for å tydeliggjøre kravet om tredobling av rammene.