Nasjonal rassikringsgruppe anmoder Samferdselsminister Hareide og Regjeringen om en egen tiltakspakke for rassikring av fylkesvegene i Norge

Klimaendringene representerer en stor utfordring. Ras og flom på vegene våre koster fylkeskommunen millioner årlig bare å reparere hvert år. Det medfører samfunnskostnader, men aller verst, det koster liv – som under ekstremværet i Jølster i fjor.

I desember 2019 ble det lagt fram nye tall fra Statens vegvesen om behovet og kostnadene for skredsikring av skredpunkt med høy og middels rasfaktor i Norge. Rapporten viser at behovet for midler til skredsikring av riks- og fylkesvegnettet er hele 70 milliarder kroner. Langt over halvparten av disse kostnadene er på fylkesvegnettet. 

– Vi har ingen tid å miste når det gjelder å sikre mot skred og ras langs vegnettet vårt. Behovet er så omfattende at det er svært vanskelig for fylkeskommunene å planlegge investering og drift ut fra de rammene man i dag disponerer, sier leder i Nasjonal rassikringsgruppe – Jenny Følling.

– Når vi legger på den pandemi-situasjonen vi befinner oss i, spesielt i forhold til å få norsk økonomi og sysselsettingsaktivitet på fote igjen – anser Nasjonal rassikringsgruppe at det virkelig haster å komme på plass med en betydelig forsering av bevilgningstakten til rassikring, sier hun. 

Nasjonal rassikringsgruppe ber derfor i et brev til Samferdselsminister Knut Arild Hareide om at Regjeringen legger fram en egen tiltakspakke til rassikring av fylkesvegnettet for å komme raskt i gang med prosjekter som er klare for å starte opp innenfor en relativt kort tidshorisont. Størrelsen på tiltakspakken til våre rasutsatte fylker bør gjenspeile behovene i hvert enkelt fylke. 

Vi anmoder Samferdselsdepartementet om å gå inn i direkte dialog med de fylkeskommunene Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland og Innlandet omkring hvilke aktuelle prosjekter som kan omfattes av slik tiltakspakke.