Kommende NTP avgjørende for skredsikring av vegene i Norge innen 2030

Mandag 29. februar blir forslag til Nasjonal Transportplan 2018 – 2029 lagt fram, og det knytter seg stor spenning til prioriteringene i dokumentet.
Closeup of slope of the mountain with a rockfall protection net preventing rocks falling on the road

Nasjonal rassikringsggruppe har siden starten av 2000-tallet, kjempet for å sikre trafikanter skredsikre og trygge veger i hele landet. Fram til og med 2014 gikk bevilgningene til skredsikring av riks- og fylkesvegnettet oppover, og vi fikk tro på at vårt mål om at det offentlige vegnettet skal være sikra mot ras innen 2030, var innen rekkevidde. Dessverre har bevilgningene de to siste årene blitt reduserte. 

Nå har alle Vegvesenets fem vegregioner i Norge oppdatert oversiktene over sine skredsikringsbehov. De viser et samlet kostnadsanslag på i overkant av 47 milliarder kroner. Behovet er større på fylkesvegnettet enn riksvegnettet, med henholdsvis 20,5 milliarder kroner på riksvegnettet og 26,7 milliarder kroner på fylkesvegnettet. Bare sikringsprosjekt i kategoriene høy og middels prioritet er med i disse tallene.

For å nå målet om at hele det offentlige vegnettet i Norge skal være sikret innen 2030, må det altså fra og med 2017 bevilges minst 3,4 milliarder kroner pr år. Skredsikring er en viktig nasjonal utfordring, og derfor må det prioriteres høyt i Nasjonal Transportplan 2018 – 2029.

Nasjonal rassikringsgruppe har store forventinger i forbindelse med framleggingen den 29. februar, og vi har store forventinger til at Stortinget i 2017 vil gjøre de nødvendige vedtak for å nå målet om å sikre de offentlige vegene mot skred innen 2030.