Pressemelding

Les våre siste pressemeldinger:

Nasjonal rassikringsgruppa holdt et arrangement på Arendalsuka 2023. I etterkant av arrangementet sendte Nordland fylkeskommune ut en pressemelding som ble gjengitt blant annet her Politikk, Rassikring | Vil ha ei tredobling av potten til rassikring (firda.no)

Framtidinord

Ny nasjonal transportplan – Gjennombrudd for rassikringssaken som krever tett oppfølging og opptrapping av fianansieringen

Jenny Følling, leder for Nasjonal rassikringsgruppe konstaterer at Stortinget gjennom å vedta Nasjonal transportplan 2022-33 , har “bestemt at Regjeringen skal ta initiativ til at det sammen med fylkeskommunene utarbeides en nasjonal gjennomføringsplan for skredsikring av alle riksveger og fylkesveger med høy og middels skredfaktor”.

– Et av Nasjonal rassikringsgruppes viktigste budskap til myndighetene har over mange år vært at det må lages en helhetlig forpliktende nasjonal plan for rassikring av riks- og fylkesvegene. Endelig har akkurat dette blitt bestilt. Dette er stort gjennombrudd for det viktige arbeidet for å sikre våre veger mot livsfare og våre transporter for uforutsigbarhet, sier Følling.

Pressemeldinga ble gjengitt i flere media, blant annet her:
https://www.framtidinord.no/nyheter/2021/06/19/Nasjonal-rassikringsgruppe-Et-stort-gjennombrudd-for-skredsikring-24141355.ece?rs4351701625045799235&t=1