Pressemelding 26.3.24

Må vi fortsatt leve med skred og utrygghet langs vegene våre?

I Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2025-36 foreslår Regjeringen å bruke noe mer til rassikring av fylkesvegene og prioriterer flere rasfarlige riksvegstrekninger.

«Men, dette blir for puslete når vi ser klimaendringer og sikringsbehovene rundt om i landet. Stortinget må sikre flertall for en satsing på rassikring som monner og som tar i bruk teknologi og innovative løsninger», sier leder i Nasjonal rassikringsgruppe, Randi Walderhaug Frisvoll.

 
 
 
“Nå haster det med å rassikre riks- og fylkesvegene våre og jeg håper at flertallet på Stortinget ser alvoret og vil handle. “

Randi Walderhaug Frisvoll, Leder i Nasjonal rassikringsgruppe.

Dette er en blond dame.

Beredskap og klimatilpasning blir viktigere enn noen gang

Nasjonal rassikringsgruppe gir Regjeringen honnør for å øke satsingen på rassikring i en tid hvor rammene i NTP tas ned. Men behovet for rassikring av riks- og fylkesveger er tett på 100 milliarder kroner.

I enkelte fylker vil det dessverre ta 100 år å rassikre bare de farligste vegstrekningene med dette forslaget. Det er rett og slett ikke akseptabelt. Beredskapen vår er avhengig av at vegene er fremkommelige, sikre og åpne. Naturfarer truer våre fremføringslinjer og livsnerver for samfunnet sør-nord, øst-vest. Klimaendringene vil gi mer rasproblematikk framover. Skredsikring er klimatilpasning i praksis. Dette er for viktig til ikke prioriteres høyere.

«Nå haster det med å rassikre riks- og fylkesvegene våre og jeg håper at flertallet på Stortinget ser alvoret og vil handleNasjonal rassikringsgruppe gjentar derfor kravet om en opptrappingsplan for rassikring. Målet er to milliarder kroner mer per år til rassikring av fylkesvegene fra neste års statsbudsjett, og samme satsing må gjøres for riksveiene. Liv og næringsliv må sikres og prioriteres», sier Frisvoll.

Potensiell milliardinnsparing for Staten ikke hensyntatt – Gylden mulighet for Stortinget

I utredningen til ny NTP har Statens Vegvesen laget en oversikt som viser at vi kan spare over 20 milliarder kroner dersom vi sikrer med rimeligere tiltak enn kostbare tunneler og skredoverbygg der hvor det ligger til rette for det. Her har ikke Regjeringen vist handlekraft og vilje til å se det langsiktige bildet. I strid med målsettingen i NTP om «mer for pengene».

Tydelige Stortingsvedtak omkring innovasjonsprogram og incentivordning for å stimulere til bruk av alternative sikringstiltak og teknologi har ikke blitt klargjort og fulgt opp gjennom NTP-forslaget. Dette gir Stortinget en gylden mulighet til å selv ordne opp og for å styrke målet om å få mer sikring for pengene på en mer bærekraftig måte.

«Nasjonal rassikringsgruppe ser det som avgjørende at et innovasjonsprogram og incentivordning etableres i tillegg til en økning i de ordinære skredmidlene dersom vi skal være i nærheten av å klare å sikre oss mot naturfare smartere og få mer rassikring for pengene. Vi skal nå ha møter med Stortingsgruppene for å sammen skape en bedre transportplan for Norge », avslutter Frisvoll.