Hvorfor skredsikre
vegene våre?​

Alt for mange mennesker i Norge må leve i daglig frykt og utrygghet fordi de bor på rasutsatte steder.

Sikkerhet

I Norge lever mange i frykt for å sende ungene til barnehage og skole langs rasutsatte vegstrekninger. I frykt for å pendle forbi rasområder. Sikker veg skal være en prioritert oppgave – ikke en ekstraservice.

Klimaendringene med mildere temperaturer, mer nedbør og ekstremvær bidrar til større rasfare og usikkerhet for befolkningen. Bedrifter opplever uforutsigbare leveranser og store verditap som følge av langtidsstengte veger på grunn av ras eller fare for ras. Det er mindre attraktivt å etablere nye bedrifter på steder som er avhengige av vegstrekninger som er rasutsatte – selv om lokaliseringen ellers er veldig god. Rekruttering av arbeidskraft til etablerte bedrifter i rasutsatte områder er mer utfordrende enn ellers i landet. Vi har ikke råd til å la være å sørge for at vi har sikre og framkommelige veger i Norge. Vi har ikke råd til å miste noen.

Våre liv kan ikke være avhengig av hvem som eier vegen. Tidligere har det vært faglige koordinerte rutiner for registrering og vurdering av rasfare som har dannet grunnlaget for behov, prioritering og prosjektrekkefølge for rassikring i Norge. Etter regionreformen er det uavklart hvem som har ansvaret for å sikre et felles beslutningsgrunnlag. Det samme gjelder vurdering av faregrad. Slik kan vi ikke ha det! Vi må få på plass en nasjonal oversikt over det totale skredsikringsbehovet på fylkesveier og riksveier. Vi må etablere nasjonale standarder og kriterier for registreringer av skred på veg.

Skred fra Pollfjellet, Lyngen. Fylkesveg 868, våren 2021. Heldigvis gikk det bra denne gangen.

«Våre liv kan ikke være avhengig av hvem som eier vegen»
- Jenny Følling, leder, nasjonal rassikringsgruppe.
«Sikker veg skal være en prioritert oppgave – ikke en ekstraservice»
- Jenny Følling, leder, nasjonal rassikringsgruppe
«Vi må få på plass en nasjonal oversikt over det totale skredsikringsbehovet på fylkesveier og riksveier»
- Nasjonal rassikringsgruppe
«Vi har ikke råd til å la være å sørge for at vi har sikre og framkommelige veger i Norge. Vi har ikke råd til å miste noen»
- Jenny Følling, leder, nasjonal rassikringsgruppe
Previous
Next