Finansieringsbehov

Etter lang tid med mangelfull finansiering av skredsikring i Norge – er finansieringsbehovet nå betydelig.

Vi ber om:

Nasjonal rassikringsgruppe ber om en økning på to milliarder kroner per år til skredsikring av fylkesvegene. Denne rammen må tildeles rasfylkene etter registrert rassikringsbehov

En ekstra årlig statlig øremerket pott på 500 millioner kroner bør settes av i en incentivordning til utredning, installering og drift av forebyggende skredkontrollanlegg og varslingssystemer. Tilsvarende beløp dekkes av andre vegeiere.

Alle skredpunkter på høy og middels faregrad bør utredes for bruk av skredkontroll, varsling og andre risikoreduserende tiltak. Planen må sikres finansiering slik at den blir gjennomført sammenhengende og kostnadseffektivt i løpet av en tidsramme på 12 år.

Staten bør oppmuntre Innovasjon Norge til å se muligheter for å stimulere norsk innovasjon og utvikling for skredsikring, i lys av utviklingen på intelligente transportsystemer (ITS).

Det må tilrettelegges for god krafttilgang og telefondekning langs veg i hele landet.

Vegeierne vil få økt behov for kompetanseutvikling og tilstrekkelig operativt personell i egen organisasjon for å drifte skredsikringsanlegg. Staten bør se på mulige incentivløsninger for å støtte opp under utdanning og skolering av slike ressurser.

Staten ved Samferdselsdepartementet må ta et koordinerende ansvar for å få på plass lik praksis for skredsikring langs alle våre veger. Staten må også fremskaffe skredsikringsbehovsrapporter hvert fjerde år for riks- og fylkesveg. Disse må inkludere utredninger på egnethet for forebyggende skredkontroll for alle skredpunkt på middels- og høy faregrad.

Vi må få på plass en nasjonal
oversikt over det totale skredsikringsbehovet på fylkesveier og riksveier.

Nasjonal rassikringsgruppe